28. května 2022 se v Římě konala italská národní ultreya za účasti papeže Františka. Jeho promluvu k italským cursillistům přinášíme v plném znění:

 

Drazí bratři a sestry, dobré ráno, vítejte!

S radostí zdravím vás všechny, členy hnutí Cursillo v Itálii, spolu s biskupy a kněžími, kteří vás doprovázejí, kteří jste se sešli zde v Římě na vaší sedmé národní ultreyi.

Používáte starobylý pozdrav poutníků „ultreya“, abyste naznačili smysl těchto setkání, která od počátku vystihují vaše charisma: jsou to chvíle setkání, hlásání, svědectví a modlitby, kde jeden druhého nabádá, aby šel „dál“, „vykročil“. Nejsou to organizační schůzky, nějaké „schůze představenstva“ společnosti, ale bratrská setkání, na kterých znovu objevujete motivaci a impuls víry, které jste všichni zažili na prvním Cursillu, kterého jste se zúčastnili a které vám změnilo život.

Již na svých každotýdenních setkáních děláte krok „dál“. Opravdu, máte příležitost překročit čistě horizontální, pozemský a materialistický pohled na život, pokaždé znovu objevit nový pohled, který nám víra v Krista dává na všechno: na nás samotné, na svět, na smysl existence. Jsme totiž náchylní – z lenosti, ze setrvačnosti, z váhavosti – ztratit nadhled víry a přizpůsobit se mentalitě světa, která uhasí veškerou horlivost a všechnu touhu, zůstat věrní Pánu a přinášet ho druhým. Teď, když pandemie pomíjí, připomínáme si napomenutí v Listu Židům, „nezanedbávejte společná shromáždění … ale navzájem se povzbuzujte“ (Žid 10,25). Je velká milost, mít bratry a přátele ve víře, vzájemně se podporovat a oživovat lásku ke Kristu, která je základem všeho, a sdílet ji s ostatními.

Kromě společenství je to především ultreya, která vás posouvá dál. Rád bych poukázal na dva základní směry vašeho „vykročení“.

První směřuje ke společenství. Znamená vyjít ze sebe a své skupiny, tvořit společenství a růst v církvi, která je vždy tělem a nikdy ne oddělenými, jednotlivými členy. Proto se nikdy neizolujte a nikdy se neuzavírejte do sebe! Vždy udržujte a prohlubujte životně důležité spojení se společenstvími, do kterých patříte.

V první řadě musíte tvořit společenství s ostatními skupinami na oblastní a národní úrovni, abyste se obohatili o širší zkušenosti a perspektivy, které vám pomohou lépe porozumět církevní a sociální situaci, do které jste ponořeni a která představuje konkrétní pole vašeho působení. Tak ve vás budou sjednoceny víra a život i církev a svět.

V druhé řadě jste povoláni k vytvoření společenství s celým hnutím Cursillo. Velkou výzvou je, zachovat si ducha lásky a jednoty s vědomím, že základní charisma vašeho hnutí je to, které vám předali zakladatelé a první generace, a za které jste všichni stejně zodpovědní. Jednota není založena na charismatu jednotlivce nebo na duchovní linii určitého proudu. Ne, jednota je založena na duchovním dědictví, které je všemi přijímáno, všemi žito a sdíleno, všemi chápáno a všem svěřeno.

Vím, že v příštích dnech se bude konat setkání Světového sekretariátu Cursilla za účasti lídrů ze všech kontinentů. Doufám, že toto setkání bude těmito odpovědnými prožíváno jako synodální událost naslouchání a společného rozlišování, že dá prostor všem a že bude otevřené různému vnímání a vizím, aby mezi vámi vytvořilo duchovní harmonii. Harmonii identity, apoštolátu, řízení, abyste mohli být a prezentovat se ostatním jako bratři, jednající v jednotě.

Třetí, ještě širší úrovní je vytvářet společenství s církví, což znamená být nablízku a naslouchat pastýřům a podílet se na pastoračních iniciativách místních církví tam, kde žijete. Vaše společenství a celé vaše hnutí totiž neexistuje „vedle“ církve, ale je součástí církve tam, kde žijete. Jste proto povoláni k tomu, abyste se plně sjednotili s postojem a jednáním církve.

Druhým základním směrem „vykročení“, a tedy každé ultreyi, je poslání. Vykročit znamená jít za svým posláním. I vaše hnutí čelí výzvě, vytvářet společenství misionářských učedníků, kteří vycházejí vstříc těm, kdo jsou vzdálení (srov. Apoštolská exhortace Evangelii gaudium, 24), a překračovat měřítko „vždy se to tak dělalo“ (srov. tamtéž, 33), které není křesťanské. Máte zvláštní charisma, které vás přivedlo k tomu, abyste znovu objevili a poznali, jak jednoduchým a přímým způsobem hlásat podstatu křesťanské zkušenosti, tedy Boží lásku ke každému muži a ženě. A víte, jak tuto zvěst předat v rámci pout přátelství a blízkosti, které vytváříte, bez tlaku, tolika lidem, kolik jich potkáte, dokonce i těm silnějším, kteří se zdají téměř lhostejní nebo dokonce nepřátelští k víře. Povzbuzuji vás proto, abyste se odvážili, nechat se inspirovat tímto charismatem, které vám dal Duch svatý, abyste tak prožívali sladkou radost z evangelizace ve všech oblastech života, soukromé i veřejné – to znamená pohyb, pohyb k vnitřní jednotě a pohyb k evangelizaci.

Rád bych dodal jednu věc: být v hnutí znamená žít službu hlásání a křesťanského svědectví, a to také záleží na lidech, kteří jsou odpovědní za každou zemi nebo za celé hnutí. Špatná věc, které se musíte vyhnout dřív, než se stane – zdá se, že se vám to nestalo, ale říkám vám to předem – je „zvěčnit“ sekretariáty, tzn. mít v určitých rolích stále stejné lidi. Prosím nedělejte to. Všichni jsou dobří, ale nikdo nejsme nepostradatelní. Nejsme nepostradatelní.

Dokončím práci jako koordinátor – nevím, jak se tomu kde říká – buď skupiny nebo země nebo světa, a jdu domů – tedy jdu do společenství jako obyčejný člověk, obyčejný člověk. „Ne, ale udělal jsem to, teď musíme…“ Nemusíte dělat nic, musíte to nechat být! Je to jasné? Potlačování těchto osobních ambicí, které jsou inspirovány ďáblem, je úkol, ve kterém musíte vytrvat. Protože tolik hnutí zaniklo v rukou jediného vůdce. Máme v církvi hodně takových zkušeností. Obnovujte tedy službu autority, říkám, obnovujte ji: nikdo není autoritou navěky.

Drazí přátelé, kéž vás Duch svatý na přímluvu Panny Marie stále udržuje v pohybu, nikdy v klidu, vždy v pohybu, vždy připravené „jít dál“, směrem ke společenství a k poslání a vždy ve službě, ne deroucí se o posty. Ze srdce žehnám vám všem a vašim blízkým. A vy také, prosím, nezapomeňte se za mě modlit. Děkuji vám!

 

Přeloženo z Bulletin of the Holy See Press Office, 28 May 2022. Na tomto odkazu se můžete podívat také na fotografie ze setkání.

 

 

 

 

 

Translate »